ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εφ’ εξής καλούμενο «το Υπουργείο») είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 29, τ.κ. 105 56, ΑΦΜ: 099012257, Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και εκπροσωπείται νομίμως από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το Υπουργείο υλοποίησε την συμμόρφωσή του με τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφ’ εξής καλούμενος, «Γ.Κ.Π.Δ.»). Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων – τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΔΚΑ (εφ’ εξής καλουμένη «η ΕΔΚΑ») υλοποίησε την παρούσα πληροφοριακή εφαρμογή του ηλεκτρονικού καταλόγου ερευνητών της ΕΔΚΑ, η οποία απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. …… πρόσκληση εγγραφής σε αυτόν που υπογράφει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τα οποία έχουν την ιδιότητα του ερευνητή/μελετητή.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο, δια της ΕΔΚΑ και μέσω του ανωτέρω ηλεκτρονικού καταλόγου, επεξεργάζεται, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 περ. 7, 24 και 25 εφ’ όσον καθορίζει τον τρόπο και τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους. Η παρούσα πολιτική καθορίζει τα υποκείμενα των δεδομένων και τις κατηγορίες των υπό επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους. Επιπλέον, η παρούσα πολιτική αναλύει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, βάσει των αρχών, που διέπουν την επεξεργασία αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 5 Γ.Κ.Π.Δ. Επιπροσθέτως, η παρούσα πολιτική αναφέρεται στις νομικές βάσεις, δυνάμει των οποίων το Υπουργείο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και περιλαμβάνει την απαραίτητη νομική τεκμηρίωση για την επιλογή των συγκεκριμένων νομικών βάσεων. Τέλος, η παρούσα πολιτική αναφέρεται στα μέτρα προστασίας των φυσικών προσώπων από ενδεχόμενη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων τους. Η παρούσα πολιτική είναι σύμφωνη με τον Γ.Κ.Π.Δ., στον Ν. 4624/2019 στον βαθμό, που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ., στις αποφάσεις, οδηγίες και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Το Υπουργείο επιφυλάσσεται να επικαιροποιεί την παρούσα πολιτική του, ως οφείλει, εφ’ όσον χωρίσει οποιαδήποτε μεταβολή του ανωτέρω αναφερόμενου νομοθετικού πλαισίου. Η παρούσα πολιτική μαζί με το αρχείο δραστηριοτήτων του άρθρου 30 Γ.Κ.Π.Δ. είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και στην διάθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.