ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας (άρθρο 30 Γ.Κ.Π.Δ.)

Το Υπουργείο τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, για τις οποίες είναι υπεύθυνο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δραστηριότητα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, που διενεργείται μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταλόγου. Το εν λόγω αρχείο περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπουργείου ως υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων,
 2. τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 3. περιγραφή των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων και των κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 4. τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους πρόκειται να γνωστοποιηθούν ή γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων των αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς,
 5. όπου συντρέχει περίπτωση, τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή του διεθνούς οργανισμού και, σε περίπτωση διαβιβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 49 § 1 εδάφ. β Γ.Κ.Π.Δ., της τεκμηρίωσης των κατάλληλων εγγυήσεων,
 6. όπου είναι δυνατό, τις προβλεπόμενες προθεσμίες διαγραφής των διάφορων κατηγοριών δεδομένων,
 7. όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 32 § 1 Γ.Κ.Π.Δ.

2. Υποκείμενα των δεδομένων και κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Το Υπουργείο, δια της ΕΔΚΑ και μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταλόγου επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα απλά, καθώς και προσωπικά δεδομένα, που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο των ακολούθων υποκειμένων των δεδομένων και δη:

 1. φυσικών προσώπων, τα οποία αιτούνται την ένταξή τους στον παρόντα ηλεκτρονικό κατάλογο ερευνητών της ΕΔΚΑ, με την ιδιότητα του ερευνητή/μελετητή και εντάσσονται στον παρόντα ηλεκτρονικό κατάλογο και
 • φυσικών προσώπων, που αποτελούν τους νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων που  αιτούνται την ένταξή τους στον παρόντα ηλεκτρονικό κατάλογο ερευνητών της ΕΔΚΑ, με την ιδιότητα του ερευνητή/μελετητή.


Αναλυτικά, τίθενται σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δη:

 • Ονοματεπώνυμο ή/και επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας νομίμου εκπροσώπου στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, το αντικείμενο δραστηριοποιήσεως των ενδιαφερόμενων, το οποίο θα πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της ανωτέρω σχετικής προσκλήσεως για την κατάρτιση του ηλεκτρονικού καταλόγου και συγκεκριμένα:
  • Όνομα
  • Επώνυμο
  • Ημερομηνία γεννήσεως
  • Τόπος γεννήσεως
  • ΑΦΜ
  • Προσωπικό url
  • Email
  • Οδός και αριθμός
  • Πόλη
  • Τ.Κ.
  • Αριθμός σταθερού τηλεφώνου εργασίας
  • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή όσον αφορά στα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα των νομίμων εκπροσώπων και ειδικότερα αναφορικά με:
  • την μη ύπαρξη τελεσίδικης καταδικαστικής αποφάσεως για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016,
  • την εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκαταστάσεως, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 περ. α και β του ν. 4412/2016,
  • τη μη ύπαρξη σοβαρής ή επαναλαμβανόμενης πλημμέλειας, κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαιτήσεως στο πλαίσιο προηγούμενης δημοσίας συμβάσεως, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης συμβάσεως, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
  • την μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2106 και δη των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α` του Ν. 4412/2016,
  • το ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
  • την μη ύπαρξη επαρκώς εύλογων ενδείξεων ότι συνήψε συμφωνίες με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού,
  • την δυνατότητα αποτελεσματικής θεραπείας με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας καταστάσεως συγκρούσεως συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016,
  • την δυνατότητα θεραπείας, με άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα, μιας καταστάσεως στρεβλώσεως του ανταγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2106,
  • το ότι δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών, που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ότι δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ` εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2106,
  • το ότι δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ` αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, στην επιλογή ή στην ανάθεση,
  • τη μη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του ως οικονομικού φορέα.
 • Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου, τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016 και δη:
  • εγγραφή σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκαταστάσεώς του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI του προσαρτήματος Α` του Ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο παράρτημα αυτό.
  • ειδική έγκριση ή να είναι μέλος συγκεκριμένου οργανισμού, για να μπορεί να παράσχει την σχετική υπηρεσία, εάν το γεγονός αυτό απαιτείται στην χώρα καταγωγής του.
 • Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου φυσικού, οι οποίες προσδιορίζονται στο κείμενο της προσκλήσεως εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 και δη:
  • εάν είναι κάτοχος αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος
  • εάν είναι κάτοχος αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  • εάν κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, το οποίο αποτελεί τυπικό προσόν
  • εάν διαθέτει άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
  • εάν έχει συναφή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής
  • εάν έχει εμπειρία σε ερευνητικό/μελετητικό έργο στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής
  • επαγγελματική εμπειρία (αφορά σε παρούσα και προηγούμενη εμπειρία έως πέντε έτη πριν) και συγκεκριμένα:
   • κατηγορία εργοδότη (ιδιωτικός οργανισμός, δημόσιος οργανισμός, ΝΠΙΔ, εκπαιδευτικό ίδρυμα, άλλο)
   • όνομα εργοδότη             
   • τομέας απασχολήσεως (ελεύθερος επαγγελματίας, ερευνητικό ίδρυμα, εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπως πανεπιστήμιο ή κολέγιο, εταιρεία μελετών – συμβούλων )
   • ΚΑΔ (εμφανίζεται για όσους δήλωσαν «ελεύθερος επαγγελματίας»
     στο πεδίο τομέας απασχολήσεως
   • οργανική μονάδα/τμήμα (εφ’ όσον ισχύει)        
   • θέση στον φορέα           
   • Περιγραφή αντικείμενου εργασίας
   • ημερομηνία ενάρξεως 
   • διάρκεια απασχολήσεως (έτη/μήνες)   
   • σημερινή ημερομηνία  
   • επισυναπτόμενα έγγραφα (σε μορφή .doc, pdf, jpg) για την επαγγελματική εμπειρία (συμβάσεις εργασίας, βεβαιώσεις εργοδότη, άλλο)
  • εξειδίκευση επαγγελματικής εμπειρίας και συγκεκριμένα:
   • εμπειρία σε θέματα Ρομά (αριθμός έργων σε θέματα Ρομά που έχει απασχοληθεί – αριθμός δημοσιεύσεων για θέματα Ρομά συνολικά – ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα σε θέματα Ρομά συνολικά)
   • εμπειρία σε θέματα ΑμεΑ (αριθμός έργων σε θέματα ΑμεΑ – αριθμός δημοσιεύσεων για θέματα ΑμεΑ συνολικά – ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα σε θέματα ΑμεΑ συνολικά)
   • εμπειρία σε θέματα αστέγων (αριθμός έργων σε θέματα αστέγων – αριθμός δημοσιεύσεων για θέματα αστέγων συνολικά – ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα σε θέματα αστέγων συνολικά)
   • εμπειρία σε θέματα ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων (αριθμός έργων σε θέματα ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων – αριθμός δημοσιεύσεων για θέματα ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων συνολικά – ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα σε θέματα ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων συνολικά)
   • εμπειρία σε θέματα ηλικιωμένων (αριθμός έργων σε θέματα ηλικιωμένων – αριθμός δημοσιεύσεων για θέματα ηλικιωμένων συνολικά – ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα σε θέματα ηλικιωμένων)
   • εμπειρία σε θέματα παιδικής προστασίας (αριθμός έργων σε θέματα παιδικής προστασίας – αριθμός δημοσιεύσεων για θέματα παιδικής προστασίας – ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα σε θέματα παιδικής προστασίας
   • εμπειρία στην εκπόνηση στρατηγικής και επιχειρησιακού σχεδιασμού σε θέματα κοινωνικής πολιτικής (αριθμός έργων στην εκπόνηση στρατηγικής και επιχειρησιακού σχεδιασμού σε θέματα κοινωνικής πολιτικής)
   • εμπειρία στην εκπόνηση αξιολογήσεων προγραμμάτων ή/και παρεμβάσεων διαρθρωτικών ταμείων (αριθμός έργων στην εκπόνηση αξιολογήσεων Προγραμμάτων ή/και Παρεμβάσεων διαρθρωτικών ταμείων)
   • εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνών πεδίου (αριθμός ερευνών πεδίου)
   • εμπειρία σε άλλα θέματα κοινωνικής πολιτικής (αναλυτική περιγραφή σχετικά με το είδος της εμπειρίας σε άλλα θέματα κοινωνικής πολιτικής – αριθμός έργων σε άλλα θέματα κοινωνικής πολιτικής – αριθμός δημοσιεύσεων σε άλλα θέματα κοινωνικής πολιτικής – ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα σε άλλα θέματα κοινωνικής πολιτικής).
  • τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα (έως δέκα τίτλοι)
   • κατηγορία τίτλου τριτοβάθμιας και άνω εκπαιδεύσεως (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
   • τίτλος
   • πεδίο εξειδικεύσεως     
   • περιγραφή        
   • όνομα εκπαιδευτικού ιδρύματος            
   • όνομα τμήματος             
   • χώρα    
   • έτος κτήσεως    
   • επισύναψη αποδεικτικού           
  • συμμετοχή σε συλλογικά όργανα (έως πέντε περιπτώσεις)
   • ιδιότητα
   • φορέας
   • αντικείμενο εργασιών
   • έτος συμμετοχής
  • ερευνητικό – μελετητικό έργο (έως δέκα έργα)
   • είδος έργου (μελετητικό ή ερευνητικό)
   • τίτλος έργου
   • περιγραφή έργου           
   • φορέας               
   • έτος εκπονήσεως            
   • επισύναψη αποδεικτικού
  • συγγραφικό έργο (έως δέκα έργα)
   • είδος συγγραφικού έργου
   • τίτλος συγγραφικού έργου
   • περιγραφή έργου
   • δημοσίευση σε
   • έτος δημοσιεύσεως
   • επισύναψη αποδεικτικού
  • εισηγήσεις και ανακοινώσεις σε ημερίδες συνέδρια κ.τ.λ. (έως δέκα περιπτώσεις)
   • είδος δραστηριότητας (π.χ. ανακοίνωση, εισήγηση)
   • θέμα εισηγήσεως/ανακοινώσεως
   • φορέας διοργανώσεως
   • έτος διεξαγωγής
   • επισύναψη αποδεικτικού
  • διδακτική εμπειρία
   • είδος διδακτικής εμπειρίας
   • φορέας
   • θέμα
   • έτος
   • διάρκεια σε μήνες
   • επισύναψη αποδεικτικού
  • επιμόρφωση
   • φορέας επιμορφώσεως
   • πρόγραμμα επιμορφώσεως 
   • θέμα
   • έτος επιμορφώσεως
   • διάρκεια επιμόρφωσης
   • επισύναψη αποδεικτικού
  • γνώση χειρισμού Η/Υ
   • είδος γνώσης (π.χ. επεξεργασία κειμένου, εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου κλπ)
   • τρόπος κτήσεως της γνώσεως χειρισμού Η/Υ
  • ξένες γλώσσες
   • ξένη γλώσσα     
   • επίπεδο (χρήση βαθμίδων Β1, Β2, C1, C2 κλπ)
   • τίτλος πιστοποιητικού  
   • φορέας εκδόσεως          
   • επισύναψη πιστοποιητικού       
  • λοιπές πληροφορίες
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Συνοδευτική επιστολή
 • Λοιπά έγγραφα:βεβαιώσεις έργων, πιστοποιητικά, τίτλοι διακρίσεων και οποιουδήποτε είδους άλλο σχετικό έγγραφο υποβληθεί από το αιτούμενο πρόσωπο κατά την κρίση του με σκοπό την υποστήριξη της αίτησής του
 • Δήλωση διαθεσιμότητας υποψηφίου για κλήση από την υπηρεσία
 • Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού/νομικού προσώπου τα οποία προσδιορίζονται στο κείμενο της προσκλήσεως εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/2016 και δη το ύψος του κύκλου εργασιών ανά έτος.

Η παροχή των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους υποψηφίους αναδόχους ερευνητές/μελετητές αποτελεί απαίτηση για την σύναψη δημοσίας συμβάσεως, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, στην οποία σύναψη δημοσίας συμβάσεως το Υπουργείο αδυνατεί να προβεί, χωρίς την επεξεργασία των ως άνω δεδομένων. Η μη παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων θα έχει ως συνέπεια την μη εγγραφή του υποψηφίου αναδόχου στον κατάλογο και τον αποκλεισμό του από την ανάθεση συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανόμενης και της καταρτίσεως προφίλ, αλλά κάθε απόφαση λαμβάνεται με ανθρώπινη ενέργεια.

3. Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, βάσει των αρχών του άρθρου 5 Γ.Κ.Π.Δ.

Άρθρο 5 § 1 (α) Γ.Κ.Π.Δ.: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη  και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια).

Το Υπουργείο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, στο πλαίσιο της από μέρους του τηρήσεως της αρχής της θεμιτής ή δίκαιης επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οφείλει να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων ότι πρόκειται να επεξεργαστεί τα δεδομένα τους με νόμιμο και διαφανή τρόπο και επιπλέον να ευρίσκεται σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να αποδείξει την συμμόρφωσή του με τις αρχές αυτές, σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας κατ’ άρθρο 5 § 2, σε συνδυασμό με τα άρθρα 24 § 1 και 32 Γ.Κ.Π.Δ. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με διαφανή τρόπο συνιστά έκφανση της αρχής της θεμιτής επεξεργασίας και συνδέεται με την αρχή της λογοδοσίας, παρέχοντας το δικαίωμα στα υποκείμενα των δεδομένων να ασκούν έλεγχο επί των δεδομένων τους, καθιστώντας υπόλογο το Υπουργείο, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Το Υπουργείο, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, οφείλει να προβεί στην αναγνώριση και επιλογή των καταλλήλων νομικών βάσεων, εκ των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 § 1 Γ.Κ.Π.Δ., γεγονός που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αρχή της θεμιτής και δίκαιης επεξεργασίας, καθώς και με την αρχή του περιορισμού του σκοπού. Επιπλέον, το Υπουργείο, ως υπεύθυνο επεξεργασίας οφείλει να ενημερώνει κατά το άρθρο 13 § 1 (γ) Γ.Κ.Π.Δ. τα υποκείμενα των δεδομένων για την επιλογή και χρήση των συγκεκριμένων νομικών βάσεων, καθώς η επιλογή εκάστης νομικής βάσεως ασκεί έννομη επιρροή στην εφαρμογή των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Το Υπουργείο είναι δημοσία αρχή και ως εκ τούτου τα υποκείμενα των δεδομένων, οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι σκοποί και ο τρόπος επεξεργασίας των δεδομένων αυτών καθορίζονται από την νομοθεσία. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο υποχρεούται σε εφαρμογή της ακόλουθης νομοθεσίας:

 • Ν. 4412/2016 (δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών – προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493, ΦΕΚ Β’ 677/03.03.2017 (διαδικασίες καταρτίσεως, εγκρίσεως και υλοποιήσεως προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας), με έμφαση στα άρθρα 10, 11 και 14 αυτής.
 • Άρθρο 17 Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013)
 • Ν. 3979/2011 (για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις)
 • Ν. 4445/2016 (εθνικός μηχανισμός συντονισμού, παρακολουθήσεως και αξιολογήσεως των πολιτικών κοινωνικής εντάξεως και κοινωνικής συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του Ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις).
 • Υπ’ αριθμόν …. πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για εγγραφή στον ηλεκτρονικό κατάλογο ερευνητών της ΕΔΚΑ, η οποία αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη
 • Κανονισμός ΕΕ/679/2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)


Η μελέτη της ανωτέρω παρατιθέμενης νομοθεσίας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το Υπουργείο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις έννομες υποχρεώσεις, οι οποίες του επιβάλλονται από την νομοθεσία αυτή. Επιπλέον, η ως άνω νομοθεσία αναθέτει στο Υπουργείο καθήκοντα, τα οποία οφείλει να εκτελεί προς το δημόσιο συμφέρον (π.χ. επιλογή των πλέον καταλλήλων αναδόχων, υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής εντάξεως, κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, κ.τ.λ.). Τέλος, ο νόμος επιβάλει στο Υπουργείο να τηρεί τα αρχεία του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, κατά περίπτωση, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Επίσης, το Υπουργείο υποχρεούται εκ του ανωτέρω νόμου περί δημοσίων συμβάσεων και στα πλαίσια εντάξεως των υποψηφίων αναδόχων στον ηλεκτρονικό κατάλογο, να επεξεργάζεται στοιχεία ποινικού μητρώου των υποψηφίων αναδόχων φυσικών προσώπων και των νομίμων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων νομικών προσώπων. Τέλος, το Υπουργείο επεξεργάζεται και φορολογικά στοιχεία των ανωτέρω προσώπων και ως εκ τούτου, υποχρεούται στην τήρηση του φορολογικού απορρήτου, σύμφωνα με το άρθρο 17 Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013).

Επιπλέον, ο ηλεκτρονικός κατάλογος καταρτίζεται, προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την σύναψη δημοσίας συμβάσεως στα πλαίσια του Ν. 4412/2016 και της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493, ΦΕΚ Β’ 677/03.03.2017.

Συνεπώς, το Υπουργείο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων αναδόχων, που αιτούνται την ένταξή τους στον ηλεκτρονικό κατάλογο ή/και εντάσσονται σε αυτόν, σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις του Γ.Κ.Π.Δ. και δη:

Όσον αφορά στα απλά προσωπικά δεδομένα:

 • Άρθρο 6 § 1 (β) Γ.Κ.Π.Δ., εφ’ όσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση των υποψηφίων αναδόχων πριν από την σύναψη δημοσίας συμβάσεως.
 • Άρθρο 6 § 1 (γ) σε συνδυασμό με άρθρο 6 § 3 (β) Γ.Κ.Π.Δ., εφ’ όσον η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σε συμμόρφωσή του Υπουργείου με την ανωτέρω παρατιθέμενη νομοθεσία.
 • Άρθρο 6 § 1 (ε), σε συνδυασμό με άρθρο 6 § 3 (β) Γ.Κ.Π.Δ., στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο νόμος αναθέτει στο Υπουργείο καθήκοντα, τα οποία οφείλει να εκτελεί προς το δημόσιο συμφέρον.
 • Άρθρο 89 Γ.Κ.Π.Δ., όσον αφορά στην επεξεργασία για την αρχειοθέτηση προς το δημόσιο συμφέρον.


Όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο:

 • Άρθρο 10 Γ.Κ.Π.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 73 Ν. 4412/2016 και άρθρο 11 Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493, ΦΕΚ Β’ 677/03.03.2017, εφ’ όσον διενεργείται επεξεργασία δεδομένων ποινικού μητρώου των υποψηφίων αναδόχων ή των νομίμων εκπροσώπων αυτών.
 • Άρθρο 89 Γ.Κ.Π.Δ., όσον αφορά στην επεξεργασία για την αρχειοθέτηση προς το δημόσιο συμφέρον.


Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς κατάρτιση του παρόντος ηλεκτρονικού καταλόγου διενεργείται για την εκπλήρωση περισσοτέρων σκοπών, οι οποίοι θα αναφερθούν παρακάτω, με αποτέλεσμα οι ανωτέρω νομικές βάσεις του άρθρου 6 και 10 Γ.Κ.Π.Δ., να τυγχάνουν παράλληλης – ταυτόχρονης εφαρμογής.

Το Υπουργείο λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να  ενημερωθούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι, δια της παρούσης πολιτικής, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, σύμφωνα με το άρθρο 13 Γ.Κ.Π.Δ., με την ως άνω σαφή αναφορά της νομικής βάσεως για την επεξεργασία και του ειδικού νομοθετικού πλαισίου, που παρέχει αυτήν την νομική βάση. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο περιλαμβάνει στην αρχική οθόνη του ηλεκτρονικού καταλόγου προ της εισόδου στον ηλεκτρονικό κατάλογο, δια της χρήσεως κωδικού, σχετικό υπερσύνδεσμο με την φράση «πολιτική απορρήτου», ο οποίος οδηγεί τον χρήστη στην παρούσα πολιτική.

Άρθρο 5 § 1 (β) Γ.Κ.Π.Δ.: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθετήσεως προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 § 1 (περιορισμός του σκοπού).

Η ανωτέρω παράθεση και ανάλυση των νομικών βάσεων, στις οποίες θεμελιώνεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ως άνω υποκειμένων των δεδομένων φανερώνει και τους σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων αυτών από το Υπουργείο (νόμιμοι σκοποί). Έτσι, το Υπουργείο επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για τον σκοπό της διασφαλίσεως της διαφανούς διαδικασίας επιλογής των ερευνητών, που θα καλύπτουν τις ανάγκες του Εθνικού Μηχανισμού, μέσω της εκπονήσεως ερευνών και μελετών.
 • Για τον σκοπό της λήψεως μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την σύναψη δημοσίας συμβάσεως.
 • Για τον σκοπό της συμμορφώσεως του Υπουργείου με έννομες υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από την εφαρμογή ειδικής νομοθεσίας.
 • Για τον σκοπό της εκπληρώσεως καθηκόντων προς το δημόσιο συμφέρον, που ανατίθενται στο Υπουργείο από ειδική νομοθεσία.
 • Για τον σκοπό της αρχειοθετήσεως προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με το Π.Δ. 358/1979, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 185/2006.

Άρθρο 5 § 1 (γ) Γ.Κ.Π.Δ.: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία (ελαχιστοποίηση των δεδομένων).

Το Υπουργείο επεξεργάζεται, στα πλαίσια του παρόντος ηλεκτρονικού καταλόγου, τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων αναδόχων ή των νομίμων εκπροσώπων τους, τα οποία προβλέπονται στην υπ’ αριθμόν … πρόσκληση του Υπουργού και σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 και την Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493, ΦΕΚ Β’ 677/03.03.2017. Έτσι, το Υπουργείο περιορίζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε αυτά, τα οποία έχουν, εκ του νόμου κριθεί, ως κατάλληλα, συναφή και αναγκαία για την κατάρτιση του παρόντος ηλεκτρονικού καταλόγου.

Άρθρο 5 § 1 (δ) Γ.Κ.Π.Δ.: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας (ακρίβεια).

Το λογισμικό εφαρμογής του παρόντος ηλεκτρονικού καταλόγου παρέχει την δυνατότητα σε έκαστο υποψήφιο ανάδοχο να υποβάλει τόσο αρχική αίτηση, όσο και τροποιητική αίτηση, προκειμένου να επικαιροποιήσει στοιχεία, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, ο ηλεκτρονικός κατάλογος παρέχει την δυνατότητα στους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες – υποψήφιους αναδόχους να επικαιροποιήσουν τις αιτήσεις τους, σε περίπτωση, που, στο μεταξύ, έλαβε χώρα κάποια αλλαγή, όπως λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα διατηρούνται ακριβή και επίκαιρα και παρέχεται στα υποκείμενα των δεδομένων το δικαίωμα διορθώσεως κατ’ άρθρο 16 Γ.Κ.Π.Δ. Η παρούσα πρόβλεψη είναι σύμφωνη με το άρθρο 10 της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493, ΦΕΚ Β’ 677/03.03.2017.

Άρθρο 5 § 1 (ε) Γ.Κ.Π.Δ.: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή, που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφ’ όσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθετήσεως προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 § 1 και εφ’ όσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που απαιτεί ο παρών κανονισμός για την διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων (περιορισμός της περιόδου αποθηκεύσεως).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που καταχωρούνται στον ηλεκτρονικό κατάλογο, διατηρούνται καθ’ όλη την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 και μετά το πέρας αυτής για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη του Υπουργείου. Σε περίπτωση, που το Υπουργείο κρίνει ότι τίθεται ανάγκη διατηρήσεως των προσωπικών δεδομένων του ηλεκτρονικού καταλόγου ή ορισμένων εξ αυτών, θα τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 89 Γ.Κ.Π.Δ.

Άρθρο 5 § 1 (στ) Γ.Κ.Π.Δ.: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με την χρησιμοποίηση καταλλήλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων (ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα).

Το Υπουργείο εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας του ηλεκτρονικού καταλόγου έναντι των κινδύνων, σύμφωνα με το άρθρο 32 Γ.Κ.Π.Δ., λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και την φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επελεύσεως και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο λαμβάνει τα ακόλουθα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα:

Ο ηλεκτρονικός κατάλογος έχει ενσωματώσει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξή του τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες ασφάλειας πληροφοριών που διασφαλίζουν επαρκώς την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται από την εφαρμογή κρυπτογράφηση κατά τη διακίνηση και αποθήκευση των δεδομένων.

Επιπλέον, αποκλειστικά τα εξουσιοδοτημένα στελέχη της ΕΔΚΑ διαθέτουν κωδικούς διαχειριστή για την είσοδό τους στην εφαρμογή, ώστε να ενημερώνονται για τις υποβληθείσες αιτήσεις και να προβαίνουν σας απαιτούμενες ενέργειες για την διαπίστωση των προϋποθέσεων εντάξεως στον ηλεκτρονικό κατάλογο. Τα εξουσιοδοτημένα στελέχη της ΕΔΚΑ έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση για την διαχείριση του ηλεκτρονικού καταλόγου.

Σε περίπτωση παραβιάσεως δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 33 Γ.Κ.Π.Δ.), το Υπουργείο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θα γνωστοποιεί την παραβίαση αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από την στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος της παραβιάσεως των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 55, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Όταν η γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή δεν πραγματοποιείται εντός 72 ωρών, θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την καθυστέρηση.

4. Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Υπουργείο ενδέχεται να κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των ανωτέρω αναφερόμενων υποκειμένων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, κατά περίπτωση, εφ’ όσον απαιτείται από τον νόμο, ή δυνάμει συμβάσεως, τηρουμένων των απαιτήσεων του νόμου. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο ενδέχεται να κοινοποιούνται στους ακόλουθους φορείς  και δη:  

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, ως από κοινού υπεύθυνο επεξεργασίας. Σύμφωνα με το άρθρο 47 § 2 Ν. 4623/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 26 Γ.Κ.Π.Δ., το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβερνήσεως ορίζεται από κοινού υπεύθυνο επεξεργασίας όλων των δεδομένων των φορέων του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α` 138), με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό, την επεξεργασία και την διασύνδεση όλων των δεδομένων των ως άνω φορέων μέσω της χρήσεως νέων τεχνολογιών, με σκοπό την διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, την διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ των φορέων, είτε για την άσκηση της αρμοδιότητας των φορέων είτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είτε μετά από την ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, την χρήση υπηρεσιών νέφους, την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών ή εγγράφων των πολιτών, είτε για την άσκηση της αρμοδιότητας των φορέων, είτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είτε μετά από την ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, την ανταλλαγή μεταξύ των ως άνω φορέων δικαιολογητικών και δεδομένων των πολιτών, είτε για την άσκηση της αρμοδιότητας των φορέων είτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είτε μετά από τη ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρετήσεως των πολιτών, και μόνο ως προς τους ανωτέρω σκοπούς. Κάθε φορέας που επιθυμεί ο ίδιος να διασυνδέσει ή να διαλειτουργήσει αρχεία δεδομένων ή μητρώων με άλλο φορέα ή να κάνει χρήση υπηρεσιών νέφους ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου οφείλει προηγουμένως να λάβει την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοικήσεως με σκοπό να διασφαλιστεί η εναρμόνιση με τον στρατηγικό σχεδιασμό.
 • ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ο.Δ) Α.Ε., με Α.Φ.Μ. 094439485 και έδρα Λ. Ριανκούρ 78Α, τ.κ. 11524, Αθήνα, ως εκτελούσα την επεξεργασία. Η πληροφοριακή εφαρμογή του παρόντος ηλεκτρονικού καταλόγου φιλοξενείται σε εξυπηρετητές (servers) της ΜΟΔ Α.Ε. Ως εκ τούτου, η ΜΟΔ Α.Ε. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, που καταχωρούνται στον ηλεκτρονικό κατάλογο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου. Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 28 Γ.Κ.Π.Δ., η ΜΟΔ Α.Ε. φέρει την ιδιότητα της εκτελούσας την επεξεργασία. Η δε επεξεργασία διενεργείται από την ΜΟΔ Α.Ε. υπό τις προϋποθέσεις του ως άνω αναφερομένου άρθρου 28 Γ.Κ.Π.Δ.
 • ΤΑΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με Α.Φ.Μ. 997982905 και έδρα Εμμ. Παπαδάκη 12, τ.κ. 14122, Ν. Ηράκλειο Αττικής, ως εκτελούσα την επεξεργασία. Η ανωτέρω εταιρεία παρακολουθεί στενά την πιλοτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού καταλόγου, τον οποίο, εν ευθέτω χρόνω, θα θέσει σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία. Κατόπιν τούτου, η ανωτέρω εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής και διαχειριστικής υποστηρίξεως και εγγυημένης λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταλόγου. Ως εκ τούτου και ένεκα του ρόλου της αυτού, η ως άνω εταιρεία διαθέτει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία καταχωρούνται στον ηλεκτρονικό κατάλογο και επομένως επεξεργάζεται αυτά κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου, με την ιδιότητα της εκτελούσας την επεξεργασία. Η δε επεξεργασία διενεργείται από ανωτέρω εταιρεία υπό τις προϋποθέσεις του ως άνω αναφερομένου άρθρου 28 Γ.Κ.Π.Δ.


Το Υπουργείο δεν προτίθεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα, που καταχωρούνται στον ηλεκτρονικό κατάλογο εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Τέλος, τα καταχωρημένα στον ηλεκτρονικό κατάλογο προσωπικά δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, το Υπουργείο έχει την υποχρέωση άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στην διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εφαρμογή λογισμικού του καταλόγου διασφαλίζει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται στον Γ.Κ.Π.Δ. και δη:

 • Δικαίωμα ενημερώσεως (άρθρο 13 Γ.Κ.Π.Δ.). Η εφαρμογή λογισμικού του καταλόγου περιλαμβάνει την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία παρέχει πλήρη ενημέρωση, σύμφωνα με τον νόμο, αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
  • Την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση
  • Τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την νομική βάση για την επεξεργασία
  • Τους αποδέκτες, ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν
  • Κατά περίπτωση, την πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία αποφάσεως επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διετέθησαν
  • Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατον, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα
  • Την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν στο υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντιτάξεως στην επεξεργασία
  • Το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή
  • Κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για την σύναψη συμβάσεως, καθώς και κατά πόσο το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε ή μη παροχή των δεδομένων αυτών
  • Την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψεως αποφάσεων, συμπεριλαμβανόμενης και της καταρτίσεως προφίλ και τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την λογική που ακολουθείται, καθώς και την σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων


Ο παρόν ηλεκτρονικός κατάλογος απαιτεί την δήλωση του χρήστη – υποψηφίου αναδόχου με θετική ενέργεια, δια της μεθόδου opt – in, ότι έλαβε γνώση της ενημερώσεως για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

 • Δικαίωμα προσβάσεως του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 15 Γ.Κ.Π.Δ.). Το δικαίωμα προσβάσεως επιτυγχάνεται με την δημιουργία προφίλ χρήστη, μέσω του οποίου, όχι μόνο καταχωρούνται τα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου αναδόχου, αλλά ο υποψήφιος ανάδοχος έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα υπό επεξεργασία προσωπικά δεδομένα του και την πορεία της αιτήσεώς του.
 • Δικαίωμα διορθώσεως (άρθρο 16 Γ.Κ.Π.Δ.). Το λογισμικό εφαρμογής του καταλόγου παρέχει την δυνατότητα σε έκαστο υποψήφιο ανάδοχο να υποβάλει τόσο αρχική αίτηση, όσο και τροποιητική αίτηση, προκειμένου να επικαιροποιήσει στοιχεία, τα οποία μπορεί να συνιστούν και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, ο ηλεκτρονικός κατάλογος παρέχει την δυνατότητα στους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες να επικαιροποιήσουν τις αιτήσεις τους, σε περίπτωση, που, στο μεταξύ, έλαβε χώρα κάποια αλλαγή, όπως λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα διατηρούνται ακριβή και επίκαιρα.
 • Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 Γ.Κ.Π.Δ.). Ο ηλεκτρονικός κατάλογος παρέχει την δυνατότητα η εγγραφή του αιτούντος να καθίσταται ανενεργή μετά από αίτηση διαγραφής του από την αντίστοιχη ηλεκτρονική βάση, ή εφ’ όσον εκλείψουν οι προϋποθέσεις ασκήσεως καθηκόντων ερευνητή/μελετητή, μέσω των δυνατοτήτων, που παρέχει η εφαρμογή στους διαχειριστές του συστήματος.
 • Δικαίωμα φορητότητας (άρθρο 20 Γ.Κ.Π.Δ.). Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημοσίας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Μία εκ των νομικών βάσεων είναι η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και προβλέπεται στο άρθρο 6 § 1 (ε) Γ.Κ.Π.Δ., ωστόσο μία ακόμα νομική βάση εν ισχύ είναι και η προβλεπόμενη στο άρθρο 6 § 1 (β) Γ.Κ.Π.Δ., η οποία αφορά σε επεξεργασία, απαραίτητη για την λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από την σύναψη συμβάσεως. Δεδομένης της εφαρμογής της τελευταίας αναφερομένης νομικής βάσεως, ο ηλεκτρονικός κατάλογος παρέχει την δυνατότητα ανακτήσεως της αιτήσεως και της ηλεκτρονικής προσφοράς, που υπέβαλε ο υποψήφιος ανάδοχος.
 • Δικαίωμα εναντιώσεως (άρθρο 21 Γ.Κ.Π.Δ.). Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 § 1 (ε), ήτοι διενεργείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση, που το Υπουργείο κάνει δεκτό, αίτημα εναντιώσεως του υποψηφίου αναδόχου στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από την διαδικασία του δημοσίου διαγωνισμού, καθώς το Υπουργείο αδυνατεί να κρίνει την υποβληθείσα προσφορά του, χωρίς να διενεργήσει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή (άρθρο 77 Γ.Κ.Π.Δ.). Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), εάν κρίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα του υποβάλλονται σε παράνομη επεξεργασία.


Τα ως άνω δικαιώματα ασκούνται ατελώς, ενδέχεται, ωστόσο, όταν το δικαίωμα ασκείται καταχρηστικά να ζητηθεί από το Υπουργείο ένα τέλος, σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γ.Κ.Π.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 12 § 5 Γ.Κ.Π.Δ. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο ανταποκρίνεται στα αιτήματα εντός μηνός, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, που ο χρόνος ανταποκρίσεως του Υπουργείου σε ένα αίτημα, ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος έως και δύο επιπλέον μήνες, γεγονός για το οποίο το Υπουργείο θα ειδοποιεί εγκαίρως το υποκείμενο των δεδομένων.

Το Υπουργείο έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, με στοιχεία επικοινωνίας dpo@yeka.gr, στον οποίο μπορούν να απευθύνονται τα φυσικά πρόσωπα για κάθε ζήτημα, που άπτεται των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους.

H παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτική προστασίας δεδομένων και ενιαίο με αυτούς σύνολο.

1. Τι είναι τα cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή, μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεσθε τον ιστότοπο του παρόντος ηλεκτρονικού καταλόγου. Τα cookies μας βοηθούν να συλλέξουμε πληροφορίες απαραίτητες για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας του διαδικτυακού τόπου, την βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρήστων, καθώς και για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσιάσεως και προβολής της σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Κανένα αρχείο Cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο δεν συλλέγει πληροφορίες που να σας ταυτοποιεί προσωπικά και δε λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεστε και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξετε μέσω του δικτυακού μας τόπου.

2. Νομοθετικό πλαίσιο

Τα cookies ρυθμίζονται από την διάταξη του της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Ν. 3471/2006, σύμφωνα με την οποία η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση προσβάσεως σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή ή χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος συνδρομητής ή χρήστης έχει δώσει την συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Η συγκατάθεση του συνδρομητή ή χρήστη μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. Τα παραπάνω δεν εμποδίζουν την οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως αποθήκευση ή πρόσβαση, αποκλειστικός σκοπός της οποίας είναι η διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή η οποία είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, το Υπουργείο υποχρεούται να ζητεί την συγκατάθεση των χρήστων – υποψηφίων αναδόχων για την χρήση cookies από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταλόγου, σύμφωνα με ειδική διάταξη, στην οποία αυτή η υποχρέωση προβλέπεται ρητώς, παρέχοντας παράλληλα αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα cookies. Ο χρήστης – υποψήφιος ανάδοχος έχει την δυνατότητα να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή.

Ως εξαίρεση στη γενική υποχρέωση λήψεως συγκαταθέσεως, η ανωτέρω παράγραφος 5 του άρθρου 4 Ν. 3471/2006, ορίζει την περίπτωση εγκαταστάσεως cookies, που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την «διενέργεια της διαβιβάσεως μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής».

Τα cookies που εξαιρούνται είναι ουσιαστικά εκείνα που θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της συνδέσεως στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Η πρώην Ομάδα Εργασίας του αρ. 29 και νυν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων στην Γνώμη 4/2012 διευκρίνισε ειδικότερα τις κατηγορίες των cookies, οι οποίες εμπίπτουν στην παραπάνω εξαίρεση και είναι οι ακόλουθες:

 • Cookies που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο συνδρομητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης. Για παράδειγμα τέτοια cookies είναι απαραίτητα κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας από τον χρήστη ή για την καταχώριση των αγορών του χρήστη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (π.χ. με επιλογή του κουμπιού «προσθήκη στο καλάθι»). Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα «επίμονα» (persistent) cookies που εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό και διαρκούν για διάστημα μερικών ωρών.
 • Cookies που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδρομητή ή χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. κατά την πραγματοποίηση μίας τραπεζικής συναλλαγής μέσω του διαδικτύου).
 • Cookies που εγκαθίστανται με σκοπό την ασφάλεια του συνδρομητή ή χρήστη, όπως για παράδειγμα cookies που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
 • Cookies με πολυμεσικό περιεχομένο, όπως flash player cookies, κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα cookies που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης.
 • Cookies που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της τεχνικής της κατανομής φορτίου (load balancing) σε μία σύνδεση σε ιστοσελίδα του διαδικτύου.
 • Cookies που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή ή χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. cookies που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μία ιστοσελίδα).
 • Cookies που εγκαθίστανται μέσω πρόσθετων προγραμμάτων (plug ins) σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαμοιρασμό περιεχομένου μεταξύ των πιστοποιημένων μελών που έχουν ήδη πραγματοποιήσει σύνδεση (logged in).

Η ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταλόγου επεξεργάζεται αποκλειστικά τα ως άνω αναφερόμενα απαραίτητα cookies, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά την διάρκεια επισκέψεως του χρήστη – υποψηφίου αναδόχου στον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταλόγου και διαγράφονται με την έξοδο από αυτόν. Ως εκ τούτου, ο Υπουργείο δεν υποχρεούται να αιτηθεί και να λάβει την συγκατάθεση του χρήστη – υποψηφίου αναδόχου, προκειμένου να επεξεργαστεί τα ως άνω απαραίτητα cookies, η δε υποχρέωσή του εξαντλείται στην παροχή ενημερώσεως για την σχετική επεξεργασία.

4. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται από τα cookies.

Τα απαραίτητα cookies αποσκοπούν στην άψογη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταλόγου και την παροχή άρτιων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους χρήστες – υποψηφίους αναδόχους για την υποβολή των προσφορών τους σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. Την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών αιτείται ρητώς ο χρήστης – υποψήφιος ανάδοχος, προκειμένου να συμμετάσχει στον δημόσιο διαγωνισμό.

5. Πίνακας με τα είδη των cookies

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τα cookies που χρησιμοποιούμε στο διαδικτυακό μας τόπο (έλεγχος 19/8/2019), τις πληροφορίες που το καθένα συλλέγει, το σκοπό που οι εν λόγω πληροφορίες εξυπηρετούν καθώς και την προέλευση καθενός :

  Όνομα ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ
1 wordpress_logged_in[  Ηλεκτρονικός Κατάλογος Ερευνητών – Ελλάδα Session Αποθηκεύουν δεδομένα αυθεντικοποίησης αμέσως μετά τη σύνδεση των χρηστών (είτε στο διαχειριστικό είτε ως χρήστες της εφαρμογής)
2 UUID cookie Ηλεκτρονικός Κατάλογος Ερευνητών- Ελλάδα 15 ημέρες Το συγκεκριμένο είδος cookie επιτρέπει στο plugin να συνδέει μεταξύ τους πεδία με πληροφορίες που προέρχονται από τον ίδιο χρήστη καθώς επίσης και δυνατότητες που προορίζονται για επεκτάσεις
3 viewed_cookie_policy Ηλεκτρονικός Κατάλογος Ερευνητών- Ελλάδα Session Είναι το βασικό cookie το οποίο καταγράφει την επιλογή του χρήστη για τη χρήση των cookies  κατά τη δήλωση αποδοχή ή απόρριψη
4 cookielawinfo-checkbox-necessary/cookielawinfo-checkbox-non-necessary Ηλεκτρονικός Κατάλογος Ερευνητών- Ελλάδα Session Καταγράφει την εξορισμού κατάσταση του κουμπιού και την αντίστοιχη κατηγορία και λειτουργεί μόνο σε συνδυασμό με το βασικό cookie (viewed_cookie_policy).

7. Αλλαγές στη χρήση των cookies

Το Υπουργείο επιφυλάσσεται για την ενδεχόμενη μελλοντική χρήση cookies, τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των απαραιτήτων cookies και για την χρήση και επεξεργασία των οποίων υποχρεούται στην λήψη συγκαταθέσεως από τον χρήστη – υποψήφιο ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, το Υπουργείο θα προβεί στην τροποποίηση της παρούσης πολιτικής cookies, καθώς και την λήψη των καταλλήλων τεχνικών μέτρων, για την δήλωση της συγκαταθέσεως ή μη του χρήστη – υποψηφίου αναδόχου. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσης πολιτική cookies θα δημοσιοποιείται άμεσα  στον παρόντα διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταλόγου, με επικαιροποίηση του παρόντος κειμένου πολιτικών cookies.